Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE IR LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTEI

Adresas: Kramgasse 12, 3011 Bern, SWITZERLAND

plačiau »

Tel. +41 31 352 52 91
Faksas +41 31 352 52 92
El. paštas

Pasas

Sukurta 2014.09.26 / Atnaujinta 2014.10.23 16:37
 • Per kiek laiko išduodamas (pakeičiamas) pasas?
  Pasas išduodamas (pakeičiamas) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti (pakeisti) pasą kartu su kitais reikalingais dokumentais gavimo Migracijos departamente dienos. Į šį laikotarpį neįskaitomas laikas, būtinas konsulinėje įstaigoje priimtiems prašymams išduoti (pakeisti) pasą kartu su kitais dokumentais įforminti, persiųsti į Lietuvą, jei reikia – užsienyje sudarytai santuokai apskaityti ar užsienyje gimusiam vaikui įregistruoti Lietuvoje, deklaruoti piliečio išvykimą iš Lietuvosį užsienį, pasui persiųsti iš Lietuvos į konsulinę įstaigą ir pan.

  Jeigu prašymas išduoti pasą gaunamas kartu su dokumentais dėl Lietuvos Respublikos pilietybės klausimo sprendimo arba paaiškėja, kad asmens pilietybės klausimas neišspręstas pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, tai prašymo išduoti(pakeisti) pasą priėmimo data laikoma sprendimo dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimo data.

  Pasas per konsulines įstaigas išduodamas tik bendra tvarka (skubos tvarka netaikoma).
 • Koks paso galiojimo laikas?
  Pasas nuo jame nurodytos išdavimo datos galioja:
  - 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus. Jeigu pilietis, kuriam nėra sukakę 5 metų, išvyksta į užsienio valstybę ilgiau negu 2 metams, jam gali būti išduotas pasas su įrašytu ilgesniu galiojimo terminu, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis nei 5 metai;
  - 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 18 metų amžiaus;
  - 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus.
 • Ar gali būti pratęstas paso galiojimo laikas?
  Ne, paso galiojimo laikas netęsiamas, o pilietis turi kreiptis dėl paso pakeitimo.
 • Kodėl keičiant pasą būtina Lietuvoje apskaityti užsienyje sudarytą santuoką arba įregistruoti užsienyje gimusį vaiką?
  Pase duomenys apie pilietį: vardas (vardai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, pilietybė – įrašomi pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenis.

  Lietuvos Respublikos piliečiui sudarius santuoką užsienyje ar užsienyje gimus piliečio vaikui, duomenys Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra atnaujinami, kadangi Lietuvos civilinės metrikacijos institucijos šios informacijos neturi. Todėl prieš išduodant naują pasą turi būti atnaujinti visi Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenys apie užsienyje gyvenantį pilietį ir jo civilinės būklės pasikeitimus (santuoką, vaikų gimimą ir pan.).

Dokumentai Lietuvos Respublikos piliečio paso keitimui/išdavimui

Bendri reikalavimai pateikiamiems dokumentams:

 • turi būti pateikiami dokumentų originalai arba notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai;
 • užsienio valstybėje išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, dokumentas dėl teisinės padėties užsienio valstybėje ir pan.) turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“ ir pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.

Dėl paso išdavimo (pakeitimo) pilietis į ambasadą turi kreiptis asmeniškai, pateikdamas:

 • Prašymą išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje). Prašymą išduoti (pakeisti) pasą piliečiui iki 18 metų pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų. Jeigu piliečiui yra sukakę 16 metų, prašymą išduoti (pakeisti) pasą jis gali pildyti ir pats, jei pateikia atskirą vieno iš tėvų laisvos formos prašymą išduoti ar pakeisti vaikui pasą.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.,  Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą. 
 • Keičiant pasą dėl asmens duomenų (vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo) pasikeitimo, reikalinga pateikti Lietuvos Respublikos išduotus civilinės būklės aktų liudijimus arba užsienio valstybės išduotus atitinkamus dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės pakeitimo liudijimą ir pan.) kartu su kitais dokumentais, reikalingais asmens duomenims Lietuvos Respublikos gyventojų registre pakeisti (pvz. prašymą dėl užsienyje sudarytos santuokos apskaitymo Lietuvoje).  
 • Kreipiantis dėl paso išdavimo vaikui, reikalinga pateikti Lietuvos Respublikos išduotą gimimo liudijimą, jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas piliečiui nebuvo išduotas, arba prašymą dėl užsienyje gimusio vaiko įregistravimo kartu su kitais dokumentais, reikalingais užsienyje gimusiam vaikui įregistruoti Lietuvoje.
 • Kreipiantis dėl paso išdavimo, reikalinga pateikti dokumentus, būtinus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimui spręsti arba dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą (pvz. Respublikos Prezidento dekretas).
 • Tris piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (viename lape), kurios turi būti tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) ir atitikti reikalavimus;
 • Gyvenamosios vietos deklaraciją, jeigu pilietis, gyvenantis užsienyje, iki šiol nėra deklaravęs savo išvykimo iš Lietuvos į užsienio valstybę.

Lietuvos Respublikos pasas

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybę liudijančių dokumentų (pasų) klausimus, yra:

Užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.V-155 dėl Dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms užsienio valstybėse, šių dokumentų bei negaliojančių asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų persiuntimo Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir paso įteikimo piliečiui aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos piliečio pasas ir Lietuvos Respublikos pasas

Lietuvos Respublikos piliečio pasas ir Lietuvos Respublikos pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirti vykti į užsienio valstybes. Lietuvos Respublikos piliečio pasas - tai seno pavyzdžio galiojantis asmens tapatybės dokumentas.  Senojo pavyzdžio Lietuvos Respublikos piliečio pasai, kurie buvo išduodami iki 2002 m. gruodžio 31 d., galios iki juose nurodytos datos.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo minėtas Įstatymas, kuris nustato naujo pavyzdžio paso paskirtį, jo išdavimo, keitimo ir galiojimo sąlygas. Šis pasas sukurtas naudojant šiuolaikines technologijas ir pažangiausias apsaugos priemones. Paso polikarbonatiniame sluoksnyje duomenys, nuotrauka ir parašas įrašomi lazerinio graviravimo būdu. Pasas – tai naujos kartos asmens dokumentas, atitinkantis Europos Sąjungos reikalavimus ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.

Pasas išduodamas piliečio pageidavimu, nepaisant jo amžiaus.

Paso išdavimas ir keitimas Lietuvoje ir užsienyje

Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, pasą išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis deklaravęs gyvenamąją vietą. Jeigu pilietis, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir negali jos deklaruoti, pasą piliečio atskiru laisvos formos raštišku prašymu išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pilietis gyvena.

Jeigu pilietis, esantis užsienio valstybėje, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, tai prašymą išduoti (pakeisti) pasą ir dokumentus dėl paso gavimo ar pakeitimo, grįžęs į Lietuvos Respubliką, jis turi pateikti migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą. 

Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, kuris nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba kuris yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, pasą išduoda ir keičia Migracijos departamentas. Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, prašymą išduoti (pakeisti) pasą ir dokumentus dėl paso gavimo ar jo pakeitimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai arba tiesiai Migracijos departamentui, jeigu yra atvykęs į Lietuvos Respubliką.

Dokumentai, pateikiami pasui išduoti ar pakeisti

Pasui gauti ar pakeisti pilietis šios informacijos 2 dalyje nurodytoms institucijoms turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) pasą (pildoma atvykus asmeniškai į ambasadą, jį gausite Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., asmens tapatybės kortelę, vaiko kelionės dokumentą, galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą);
 • pasą, jei pilietis jį nori pakeisti (jeigu piliečiui, kuris gyvena užsienio valstybėje, buvo išduota asmens tapatybės kortelė dar tada, kai jis gyveno Lietuvos Respublikoje, ir toks pilietis pasą keičia todėl, kad pasikeitė jo asmens duomenys, – turi pateikti ir asmens tapatybės kortelę);
 • gimimo liudijimą, jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas piliečiui nebuvo išduotas;
 • tris piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (viename lape), kurios turi būti tapačios (padarytos iš to paties negatyvo) ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakyme);
 • kitus dokumentus (pvz., Respublikos Prezidento dekretą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ar kitą Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinantį dokumentą, santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą, teismo sprendimo dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo arba kito juridinę reikšmę turinčio fakto, susijusio su asmens duomenų ištaisymu ar pakeitimu, nustatymo nuorašą ir kt.), jeigu piliečio prašyme išduoti (pakeisti) pasą nurodyti duomenys nesutampa su asmens duomenimis gyventojų registre ar jo duomenys neįrašyti į šį registrą.

Prašymą ir kitus dokumentus pilietis pateikia asmeniškai, išskyrus, kai:

 • piliečiui iki 18 metų, jam dalyvaujant, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų;
 • pilietis yra neveiksnus ir pateikia globėjas ar kitas teisėtas atstovas;
 • pilietis dėl  fizinės negalios negali atvykti asmeniškai.

Migracijos tarnyba pasą išduoda ar keičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ir kitų dokumentų priėmimo migracijos tarnyboje dienos. Piliečiai, pateikę prašymus pasui gauti ar keisti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, pasą gauna per ilgesnį laiką dėl laiko, sugaišto pasui ir dokumentams persiųsti.

Pasas keičiamas, jeigu:

 • pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pilietis, praradęs pasą, apie tai turi raštu pranešti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai arba bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, užpildydamas nustatytos formos pranešimą apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą.

Pilietis, praradęs pasą ar turėtą Lietuvos Respublikos piliečio pasą užsienio valstybėje, apie tai laisvos formos raštu turi informuoti konsulinę įstaigą, nurodant dokumento, kurį prarado, pavadinimą ir dokumento duomenis (numerį, jeigu žino, dokumento išdavimo datą ir jį išdavusią įstaigą), savo duomenis ir duomenis, kurie buvo įrašyti prarastame dokumente (vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas) ir jo praradimo aplinkybes.

Jeigu pasas yra prarandamas, tampa netinkamas naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas piliečiui laikinai esant užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienio valstybėje gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką, jeigu pilietis neturi kito galiojančio dokumento.

Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai

Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai, įtvirtinti aukščiau  minėtame Vidaus reikalų ministro įsakyme:

 • Asmens pateikiamos nuotraukos turi atitikti asmens amžių;
 • Asmuo nuotraukoje turi būti apsirengęs civiliais drabužiais;
 • Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais (akiniai negali būti tamsiais (tamsintais) stiklais);
 • Asmuo nuotraukoje turi būti be galvos apdangalo, išskyrus Vidaus reikalų ministro įsakyme nurodytus atvejus;
 • Asmuo fotografuojamas iš priekio, veidas gali būti pasuktas 10–30 laipsnių kampu į šoną (pusiau profiliu). Asmens galva neturi būti pakreipta: įsivaizduojama linija, einanti per abiejų akių vyzdžius, turi būti lygiagreti nuotraukos viršutiniam kraštui.

Mokestis už paso išdavimą ar pakeitimą

Paso išdavimo ir keitimo per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ir konsulinę įstaigą užsienyje konsulinis mokestis yra 160 CHF suaugusiems, vaikams iki 18 metų - 80 CHF.  

Sumokėti galima grynais ambasadoje arba pervesti į ambasados sąskaitą:

UBS Bank
Konto Nr: 0235-455317.01E
Bank Nr: 0235
IBAN: CH73 0023 5235 4553 1701E
BIC UBSWCHZH80A

Dėl gauto Lietuvos Respublikos paso atsiuntimo paštu prašome kreiptis užpildant prašymą.

Naujienlaiškio prenumerata