Asmens tapatybės dokumentai

Sukurta 2014.09.26 / Atnaujinta 2021.04.08 13:21
 • Kokia asmens tapatybės kortelės ir paso paskirtis?
  Asmens tapatybės kortelė ir pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę ir pilietybę. Asmens tapatybės kortelė skirta naudoti Lietuvos Respublikoje ir gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles kaip kelionės dokumentą. Pasas skirtas vykti į užsienio valstybes ir naudoti Lietuvos Respublikoje. Nuo 2009 m. sausio 1 d. išduotos asmens tapatybės kortelės gali būti naudojamos asmens tapatybei elektroninėje erdvėje patvirtinti ar nustatyti ir elektroniniams duomenims pasirašyti. Piliečiams iki 16 metų, taip pat užsienio valstybėse gyvenantiems piliečiams asmens tapatybės kortelės ar pasai išduodami jų pageidavimu. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą.

 • Koks asmens tapatybės kortelės ir paso galiojimo laikas?
  Asmens tapatybės kortelė galioja:
  1) 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  2) išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus – ne ilgiau kaip 5 metus;
  3) išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus – 10 metų;
  4) išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus – 20 metų.

  Pasas galioja:
  1) 2 metus, jei išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  2) išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus – ne ilgiau kaip 5 metus;
  3) išduotas piliečiui nuo 16 metų – 10 metų.

 • Kada keičiama asmens tapatybės kortelė?

  Asmens tapatybės kortelė keičiama, kai:
  1) pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą arba įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais piliečiui suteikiamas naujas asmens kodas;
  2) ji tapo netinkama naudoti;
  3) joje yra netikslių įrašų;
  4) pasibaigė jos galiojimo laikas;
  5) to pageidauja pilietis.

  Pasas keičiamas, kai:
  1) pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą arba įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais piliečiui suteikiamas naujas asmens kodas;
  2) jis tapo netinkamas naudoti;
  3) jame yra netikslių įrašų;
  4) pasibaigė jo galiojimo laikas;
  5) išnaudoti vizoms skirti lapai;
  6) to pageidauja pilietis.

  Asmens tapatybės kortelė ir pasas negalioja pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui, paskelbus juos negaliojančiais ar piliečiui mirus. Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia konsulinė įstaiga. Pilietis laikomas gyvenančiu užsienio valstybėje, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) piliečio gyvenamoji vieta įrašyta užsienio valstybė. Tuo atveju, jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę, tačiau faktiškai gyvena užsienio valstybėje, jis prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo konsulinei įstaigai gali pateikti, jei kartu pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą deklaruoja gyvenamosios vietos pakeitimą.
  • Ar gali būti pratęstas paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas?
   Ne, paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas netęsiamas. Pilietis turi kreiptis į konsulinę įstaigą dėl naujo asmens dokumento išdavimo.

  • Per kiek laiko išduodamas (pakeičiamas) pasas arba asmens tapatybės kortelė?
   Pasas arba asmens tapatybės kortelė išduodami (keičiami) per 2-3 mėnesius. Jeigu prašymas išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelę gaunamas kartu su dokumentais dėl Lietuvos Respublikos pilietybės arba paaiškėja, kad asmens pilietybės klausimas neišspręstas pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, tuomet prašymo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą nagrinėjimas gali trukti ilgesnį laiką.
   Per konsulines įstaigas išduodamiems asmens dokumentams taikoma tik bendra tvarka. Skubos tvarka netaikoma.

  • Kokius dokumentus turi pateikti asmuo, norėdamas pasikeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę?
   Dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, keitimo pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:
   1. Prašymą išduoti (pakeisti) asmens dokumentą;
   2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą:

   a) asmens tapatybės kortelę ar pasą, kai jį keičia;
   b) asmens tapatybės kortelę, jeigu piliečiui ji buvo išduota, o pasą pilietis prarado arba pasas jam nebuvo išduotas;
   c) pasą, jeigu jį yra gavęs, o asmens tapatybės kortelė piliečiui nebuvo išduota arba ji prarasta;
   d) Lietuvos Respublikos piliečio pasą, kai jį keičia;

   3. jeigu Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo užsienietis, – galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą arba užsieniečio pasą, – jei šie dokumentai jam buvo išduoti;
   4. 2 tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (vaikui iki 1 metų amžiaus nereikia atvykti į konsulinę įstaigą, tuomet vaiko nuotraukas pateikia vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų);
   5. jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje ir pageidauja, kad konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, – laisvos formos prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso siuntimo;
   6. jeigu pilietis kreipiasi dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ir nepateikia asmens tapatybės kortelės ar paso arba pasikeitė asmens išvaizda ar kyla abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, – kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu);
   7. įgaliotam konsuliniam pareigūnui paprašius, jei reikia, ir kitus dokumentus.

  • Kokie reikalavimai nuotraukoms, keičiant asmens dokumentą?
   nuotraukos turi atitikti asmens amžių;
   nuotraukos matmenys: 35x45 mm;
   asmuo nuotraukoje turi būti apsirengęs civiliais rūbais;
   asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais (akiniai negali būti tamsiais arba tamsintais stiklais);
   asmuo nuotraukoje turi būti be galvos apdangalo, išskyrus kai kuriuos atvejus;
   asmuo fotografuojamas iš priekio, veidas gali būti pasuktas 10–30 laipsnių kampu į šoną (pusiau profiliu). Asmens galva neturi būti pakreipta: įsivaizduojama linija, einanti per abiejų akių vyzdžius, turi būti lygiagreti nuotraukos viršutiniam kraštui.

  • Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą ar keitimą
   Lietuvos Respublikos Konsulinis statutas.
   Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.
   Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.
   Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
   Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1V-200/V-62 "Dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 
   Aktualią teisės akto redakciją rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/index.html

  • Kokio dydžio konsulinis mokestis imamas, norint pasikeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę?
   Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą imamas 100 EUR konsulinis mokestis
   Pastaba. Konsulinio mokesčio už paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 proc. (taip pat paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas).

Naujienlaiškio prenumerata